מיזוג לרכב

תעלות מיזוג אויר בעלות פתח אוורור אישיים ותאורה אישית.